Atribuţii comisia de cenzori


Comisia de cenzori are urmatoarele atributii:

– verifica indeplinirea conditiilor statutare privind prezenta si votul in adunarile generale;

– verifica executia bugetara, propunerile pentru proiectul de buget de venituri si cheltuieli pentru anul urmator si propunerile pentru rectificarea bugetului pentru anul in curs;

– efectueaza controlul preventiv pentru platile cu numerar si urmareste depunerile in contul curent al asociatiei de proprietari a numerarului ce depaseste plafonul de casa, in cazul in care managementul financiar al asociatiei este asigurat de o persoana fizica. Viza de control preventiv se acorda de un membru al comisiei, in cazul in care asociatia nu are o persoana care indeplineste functia de contabil (trezorier);

– daca managementul financiar este asigurat de o persoana fizica, verifica, cel putin o data pe semestru, gestiunea asociatiei de proprietari, stabilirea si incasarea cotelor de contributie la cheltuielile asociatiei, consemnand constatarile intr-un registru de procese-verbale, care se pastreaza de presedintele comisiei sau de un alt membru stabilit de aceasta;

– stabileste registrele asociatiei, necesare desfasurarii unui bun management financiar;

– intocmeste, pe baza verificarilor efectuate, si prezinta adunarii generale rapoarte asupra activitatii sale si asupra gestiunii asociatiei de proprietari, propunand anual descarcarea de gestiune a comitetului executiv si a celui care asigura managementul cladirii;

– propune spre aprobare adunarii generale a asociatiei de proprietari sau, dupa caz, comitetului executiv programe, proiecte de programe cu masuri necesare desfasurarii managementului financiar; propune imputarea si recuperarea sumelor ce reprezinta despagubiri pentru pagube produse de personalul ce deserveste asociatia de proprietari sau de membri ai acesteia. Recomanda comitetului executiv sesizarea instantelor de urmarire penala, cand constata savarsirea unor infractiuni financiar-contabile;

– in cazul in care managementul financiar se hotaraste a fi asigurat de persoane juridice, comisia de cenzori, prin presedinte sau membri delegati, participa la negocierea contractelor respective, stabilind si modalitatile de exercitare a acestuia

Sursa: HG 400/2003