GHIDUL OBLIGATIILOR FISCALE ALE ASOCIATIILOR DE PROPRIETARI 2017

Publicat ANAF 11.08.2017

Asociatiile de proprietari sunt persoane juridice avand ca scop administrarea si gestionarea proprietatii comune, si sunt infiintate, organizate si functionează potrivit legii speciale, respectiv Legea nr. 230/ 2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari, cu modificarile si completările ulterioare.

ghidul-oblig-fiscaleasocproprietari

 1. INREGISTRAREA FISCALA

Orice persoana sau entitate care este subiect intr-un raport juridic fiscal are obligatia sa se inregistreze fiscal primind un cod de identificare fiscala(1).

1.1. Depunerea declaratiei de inregistrare fiscala

In cazul asociatiilor de proprietari, constituite potrivit legii(2), codul de identificare fiscala va fi codul de inregistrare fiscala atribuit de organul fiscal competent din subordinea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

In vederea atribuirii codului de inregistrare fiscala si eliberarii certificatului de inregistrare fiscala, asociatiile de proprietari au obligatia sa depuna la organul fiscal competent formularul 010 „Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni/Declaratie de radiere pentru persoane juridice, asocieri si alte entitati fara personalitate juridica(3)”.

Declaratia de inregistrare fiscala se depune in termen de 30 de zile de la data infiintarii asociatiei, potrivit legii.

Modificarile ulterioare ale datelor din declaratia de inregistrare fiscala trebuie aduse la cunostinta organului fiscal competent din subordinea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, in termen de 15 de zile de la data producerii acestora, prin depunerea declaratiei de mentiuni, completand acelasi formular 010, dar bifand casuta corespunzatoare mentiunilor.

1.2. Eliberarea certificatului de inregistrare fiscala(4)

Pe baza declaratiei de inregistrare fiscala, organul fiscal competent din subordinea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala elibereaza certificatul de inregistrare fiscala, in termen de 10 zile de la data depunerii declaratiei. Prin certificatul de inregistrare fiscala se atribuie codul de identificare fiscala, ce va fi inscris de asociatie în cadrul documentelor elaborate.

Eliberarea certificatelor de inregistrare fiscala nu este supusa taxelor extrajudiciare de timbru.


(1) Art. 82 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificările si completarile ulterioare;

(2) Legea nr. 230/ 2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborata cu Hotararea Guvernului nr. 1588/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 230/2007 privind infiintarea, organizarea si funcționarea asociatiilor de proprietari;

(3) OPANAF nr. 3698/2015 pentru aprobarea formularelor de inregistrare fiscala a contribuabililor si a tipurilor de obligatiii fiscale care formeaza vectorul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;

(4) Art. 87 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare;


La incetarea conditiilor care au generat inregistrarea fiscala, asociatia are obligatia de a preda organelor fiscale, in vederea anularii, certificatul de inregistrare fiscala, odata cu depunerea declaratiei de mentiuni.

1.3. Obligatia inscrierii codului de identificare fiscala pe documente

Pe toate documentele emise asociatiile de proprietari au obligatia de a inscrie codul de identificare fiscala propriu. In cadrul acestor documente, se cuprind, printre altele, facturile emise pentru facturarea chiriei aferenta inchirierii unor spatii ale proprietatii comune, chitantele(5) eliberate membrilor asociatiei cu ocazia incasarii in numerar a contravalorii cotei parti ce le revin din cheltuielile comune, comenzi transmise unor

prestatori de servicii în vederea executarii unor lucrari, completarea si depunerea formularelor de declaratii fiscale – formularul 100, formularul 112.

 1. CONDUCEREA CONTABILITATII SI A EVIDENTEI FISCALE

Asociatiile de proprietari organizeaza si conduc contabilitatea in partida simpla(6).

In vederea stabilirii starii de fapt si a obligatiilor fiscale de plata, asociatiile de proprietari sunt obligate sa conduca evidente fiscale, potrivit actelor normative in vigoare. Evidentele sunt tinute in limba romana si in moneda nationala.

Asociatiile de proprietari au obligatia de a calcula si de a inregistra in evidente impozitele, taxele, contributiile si alte sume datorate bugetului general consolidat, precum si obligatia de a calcula, de a retine si de a inregistra in evidentele contabile si de plata, la termenele legale, impozitele si contributiile care se realizeaza prin stopaj la sursa.

Evidentele vor fi pastrate la domiciliul fiscal al asociatiei, inclusiv pe suport electronic, sau pot fi incredintate spre pastrare unei societati autorizate, potrivit legii, sa presteze servicii de arhivare.

Pentru exercitiul financiar in curs evidentele se pastreaza la domiciliul fiscal al asociatiei de proprietari.

In cazul in care evidentele contabile/fiscale sunt tinute cu ajutorul sistemelor electronice de gestiune, pe langa datele arhivate in format electronic, asociatia este obligata sa pastreze si sa prezinte aplicatiile informatice cu ajutorul carora le-a generat.

Asociatiile de proprietari sunt obligate sa evidentieze veniturile realizate și cheltuielile efectuate aferente activitatilor economice desfasurate, prin intocmirea registrelor sau a oricaror alte documente prevazute de lege.

Asociatiile de proprietari sunt obligate sa utilizeze pentru activitatea desfasurata documente primare si de evidenta contabila stabilite prin lege, si sa completeze integral rubricile formularelor, corespunzator operatiunilor inregistrate. In situatia utilizarii sistemelor informatice financiar-contabile, este necesar sa fie respectate criteriile minimale privind programele informatice utilizate in domeniul financiar – contabil, prevazute de normele metodologice de intocmire si utilizare a registrelor si formularelor comune pe

economie privind activitatea financiara si contabila, elaborate de Ministerul Finantelor Publice.


(5) Anexa 1 art.22 alin.(8) din NORMELE METODOLOGICE de aplicare a Legii nr. 230/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari, aprobate prin Hotararea Guvernului nr.1588/2007;

(6) Anexa 2 din Ordinul ministrului economiei si finantelor nr.1969/2007 privind aprobarea reglementarilor contabile pentru persoanele juridice fara scop patrimonial, cu modificarile si completarile ulterioare;


Organul fiscal poate lua in considerare orice evidente tinute de contribuabil pe care le considera relevante pentru impunere.

 1. INDEPLINIREA OBLIGATIILOR FISCALE

Pentru indeplinirea obligatiilor fiscale de catre asociatiile de proprietari, se disting urmatoarele situatii:

3.1. Asociatia are angajati cu contract de munca;

3.2. Asociatia incheie contracte potrivit Codului civil;

3.3. Asociatia obtine venituri din activitati economice.

 

3.1. Asociatia are angajati cu contract de munca

Obligatiile asociatiei constau in:

3.1.1. Determinarea impozitului pe venitul din salarii si a contributiilor sociale obligatorii(7)

Impozitul lunar pe venitul din salarii este un impozit final, care se calculeaza si se retine la sursa de catre asociatie.

Impozitul lunar se determina astfel:

Ø *pentru angajatii care au functia de baza la asociatie, prin aplicarea cotei de 16% asupra bazei de calcul determinata ca diferenta intre venitul net din salarii calculat prin deducerea din venitul brut a contributiilor sociale obligatorii aferente unei luni, datorate potrivit legii in Romania sau in conformitate cu instrumentele juridice internationale la care Romania este parte, precum si, dupa caz, a contributiei individuale la bugetul de stat datorata potrivit legii, si urmatoarele:

– deducerea personala acordata pentru luna respectiva;

– cotizatia sindicala platita in luna respectiva;

– contributiile la fondurile de pensii facultative potrivit Legii nr. 204/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, si cele la scheme de pensii facultative, calificate astfel in conformitate cu legislatia privind pensiile facultative de catre Autoritatea de Supraveghere


(7) Cotele de contributii sociale obligatorii, valabile in anul 2017 sunt urmatoarele:

 1. a) pentru contributia de asigurari sociale:

a.1) 26,3% pentru conditii normale de munca, din care 10,5% pentru contributia individuala si 15,8% pentru contributia datorata de angajator;

a.2) 31,3% pentru conditii deosebite de munca, din care 10,5% pentru contributia individuala si 20,8% pentru contributia datorata de angajator;

a.3) 36,3% pentru conditii speciale de munca si pentru alte conditii de munca astfel cum sunt prevazute in Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare, din care 10,5% pentru contributia individuala si 25,8% pentru contributia datorata de angajator.

 1. b) pentru contributia de asigurari sociale de sanatate:

b.1) 5,5% pentru contributia individuala;

b.2) 5,2% pentru contributia datorata de angajator.

 1. c) 0,85% pentru contributia pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate;
 2. d) pentru contributia la bugetul asigurarilor de somaj:

d^1) 0,5% pentru contributia individuala;

d^2) 0,5% pentru contributia datorata de angajator;

 1. e) 0,15% – 0,85% pentru contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale, diferentiata in functie de clasa de risc, conform legii, datorata de angajator;
 2. f) 0,25% pentru contributia la Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale, datorata de angajator.

Financiara, administrate de catre entitati autorizate stabilite in state membre ale Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European, suportate de angajati, astfel incat la nivelul anului să nu se depaseasca echivalentul in lei al sumei de 400 euro;

– primele de asigurare voluntara de sanatate suportate de angajati, astfel incat la nivelul anului sa nu se depaseasca echivalentul in lei al sumei de 400 euro(8);

Ø *pentru celelalte cazuri, prin aplicarea cotei de 16% asupra bazei de calcul determinate ca diferenta intre venitul brut si contributiile sociale obligatorii aferente unei luni, datorate potrivit legii in Romania sau in conformitate cu instrumentele juridice internationale la care Romania este parte, precum si, dupa caz, a contributiei individuale la bugetul de stat datorate potrivit legii, pe fiecare loc de realizare a acestora.

In cazul veniturilor din salarii si/sau al diferentelor de venituri din salarii stabilite pentru perioade anterioare, conform legii, impozitul se calculeaza si se retine la data efectuarii platii, in conformitate cu reglementarile legale in vigoare privind veniturile realizate in afara functiei de baza la data platii, si se plateste pana la data de 25 a lunii urmatoare celei in care s-au platit.

In cazul veniturilor reprezentand salarii, diferente de salarii, dobanzi acordate in legatura cu acestea, precum si actualizarea lor cu indicele de inflatie, stabilite in baza unor hotarari judecatoresti ramase definitive si irevocabile/hotarari judecatoresti definitive si executorii, impozitul se calculeaza si se retine la data efectuarii platii, in conformitate cu reglementarile legale in vigoare la data platii pentru veniturile realizate in afara functiei de baza, si se plateste pana la data de 25 a lunii urmatoare celei in care au fost platite.

Platitorul este obligat sa determine valoarea totala a impozitului anual pe veniturile din salarii, pentru fiecare contribuabil.

3.1.1.1. Acordarea deducerilor personale la functia de baza(9)

Deducerea personala se acorda la functia de baza, pentru persoanele fizice care au un venit lunar brut de pana la 1.500 lei inclusiv, astfel:

– pentru contribuabilii care nu au persoane in intretinere – 300 lei;

– pentru contribuabilii care au o persoana in intretinere – 400 lei;

– pentru contribuabilii care au doua persoane in intretinere – 500 lei;

– pentru contribuabilii care au trei persoane in intretinere – 600 lei;

– pentru contribuabilii care au patru sau mai multe persoane in intretinere – 800 lei.

Pentru contribuabilii care realizeaza venituri brute lunare din salarii cuprinse intre 1501 lei si 3.000 lei, inclusiv, deducerile personale sunt degresive fata de cele de mai sus.

Pentru contribuabilii care realizeaza venituri brute lunare din salarii de peste 3.000 lei nu se acorda deducerea personala.

v* Persoana in intretinere poate fi sotia/sotul, copiii sau alti membri de familie, rudele contribuabilului sau ale sotului/sotiei acestuia pana la gradul al doilea inclusiv, ale carei venituri, impozabile si neimpozabile, nu depasesc 300 lei lunar, cu exceptia veniturilor:


(8) Conform prevederilor Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

(9) ORDIN Nr. 52/2016 din 14 ianuarie 2016 privind aprobarea calculatorului pentru determinarea deducerilor personale lunare pentru contribuabilii care realizeaza venituri din salarii la functia de baza, incepand cu luna ianuarie 2016, potrivit prevederilor art. 77 alin. (2) si ale art. 66 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicat in: Monitorul Oficial nr. 52 din 25 ianuarie 2016.


– bursele primite de persoanele care urmeaza orice forma de scolarizare sau perfectionare in cadru institutionalizat;

– premiile obtinute de sportivii medaliati la campionatele mondiale, europene si la jocurile olimpice/paralimpice;

– premiile, primele si indemnizatiile sportive acordate sportivilor, antrenorilor, tehnicienilor si altor specialisti, prevazuti in legislatia in materie, in vederea realizarii obiectivelor de inalta performanta: clasarea pe locurile 1 – 6 la campionatele europene, campionatele mondiale si jocurile olimpice/paralimpice, precum si calificarea si participarea la turneele finale ale campionatelor mondiale si europene, prima grupa valorica, precum si la jocurile olimpice/paralimpice, in cazul jocurilor sportive;

– primele si indemnizatiile sportive acordate sportivilor, antrenorilor, tehnicienilor si altor specialisti, prevazuti de legislatia in materie, in vederea pregatirii si participarii la competitiile internationale oficiale ale loturilor reprezentative ale Romaniei.

– primele acordate sportivilor, antrenorilor, tehnicienilor si altor specialisti, prevazuti in legislatia in materie, din sumele incasate de cluburi ca urmare a calificarii si participarii la competitii intercluburi oficiale europene sau mondiale;

– premiile si alte drepturi sub forma de cazare, masa, transport si altele asemenea, obtinute de elevi si studenti in cadrul competitiilor interne si internationale, inclusiv elevi si studenti nerezidenti in cadrul competitiilor desfasurate in Romania;

– pensiile de urmas cuvenite conform legii, precum si a prestatiilor sociale acordate potrivit art.58 din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

v * Copiii minori, in varsta de pana la 18 ani impliniti, ai contribuabilului, sunt considerati intretinuti.

v * Nu sunt considerate persoane aflate in intretinere:

– persoanele fizice care detin terenuri agricole si silvice in suprafata de peste 10.000 mp in zonele colinare si de ses si de peste 20.000 mp in zonele montane;

v * Regulile de impunere proprii veniturilor din salarii se aplica si urmatoarelor tipuri de venituri, considerate asimilate salariilor:

– remuneratia primita de presedintele asociatiei de proprietari sau alte persoane (membrii comitetului executiv, cenzori), in baza contractului de mandat, potrivit legii privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari;

– indemnizatiilor, primelor si altor asemenea sume acordate membrilor alesi ai asociatiilor de proprietari/chiriasi.

3.1.2. Documentul eliberat angajatului de catre asociatia de proprietari

Asociatia de proprietari este obligata sa elibereze contribuabilului, la cererea acestuia, un document care sa cuprinda cel putin informatii privind: datele de identificare ale contribuabilului, venitul realizat in cursul anului, deducerile personale acordate, impozitul calculat si retinut. Documentul eliberat contribuabilului, la cererea acestuia, nu reprezinta un formular tipizat(10).


(10) Art. 81 alin.(2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.


3.1.3 Declararea si plata impozitelor si contributiilor aferente veniturilor din salarii

Asociatiile de proprietari, in calitate de platitori de venituri din salarii si venituri asimilate salariilor, care au avut un numar mediu de pana la 3 salariati exclusiv, precum si venituri de pana la 100.000 euro (in cazul asociatiilor platitoare de impozit pe profit), sunt obligate sa depuna trimestrial, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare trimestrului, formularul 112 “Declaratia privind obligațiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominală a persoanelor asigurate(11)”, in care declara impozitul pe veniturile din salarii, contributiile sociale obligatorii calculate si retinute, precum si evidenta nominala a persoanelor asigurate.

Depunerea trimestriala a declaratiei mentionate anterior consta in completarea si depunerea a cate unei declaratii pentru fiecare luna din trimestru.

Impozitul aferent veniturilor fiecarei luni, calculat si retinut la data efectuarii plătii acestor venituri, se plateste, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare trimestrului pentru care se datoreaza.

Numarul mediu de salariati se calculeaza ca medie aritmetica a numarului de salariati din declaratia mentionata depusa pentru fiecare luna din anul anterior.

Venitul total se stabileste pe baza informatiilor din situatiile financiare ale anului anterior.

Asociatiile de proprietari pot opta pentru declararea si plata lunara, daca depun declaratia privind optiunea pana la data de 31 ianuarie inclusiv.

Stabilirea venitului total in vederea verificarii conditiei pentru depunerea trimestriala a formularului 112, se face pe baza informatiilor din situatiile financiare ale anului anterior.

Ori de cate ori in cursul trimestrului persoanele fizice care realizeaza venituri din salarii sau asimilate salariilor beneficiaza de concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate sau le inceteaza calitatea de asigurat, platitorii de venituri din salarii si asimilate salariilor, in calitate de angajatori, depun formularul 112 – Declaratia privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care a intervenit concediul

medical sau incetarea calitatii de asigurat. In acest caz, declaratia/declaratiile aferenta/aferente perioadei ramase din trimestru se depune/se depun pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare trimestrului.

In cazul in care incetarea calitatii de asigurat are loc in luna a doua a trimestrului, se vor depune atat declaratia pentru prima luna a trimestrului, cat si cea pentru luna a doua, urmand ca dupa incheierea trimestrului sa se depuna numai declaratia pentru luna a treia.


(11) ORDIN comun al ministrului finantelor publice, ministrului muncii familiei si protectiei sociale si ministrului sanatatii nr. 1045/2084/793 din 2012 pentru aprobarea modelului, continutului, modalitatii de depunere si de gestionare a “Declaratiei privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate”, cu modificarile si completarile ulterioare;


Formularul 112 se depune prin mijloace electronice de transmitere la distanta, pe portalul www.e-guvernare.ro depunerea in format electronic se face sub forma unui fisier PDF, care are atasat fișierul XML.

Pentru depunerea electronica a declaratiei, asociatia trebuie sa detina un certificat calificat, eliberat in conditiile Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica.

Declaratia privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate se completeaza cu ajutorul programului de asistenta.

Programul de asistenta este pus la dispozitia contribuabililor, in mod gratuit, de unitătile fiscale sau poate fi descarcat de pe site-ul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, la adresa www.anaf.ro.

NOTA:

Pentru remuneratia primita de presedintele asociatiei de proprietari, membrii comitetului executiv si cenzorii, in baza contractului de mandat, nu se datoreaza urmatoarele contributii:

– contributia de asigurari pentru somaj;

– contributia pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate;

– contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale;

– contributia la Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale.

IMPORTANT(12) : In cazul castigului lunar brut, realizat in baza unui contract individual de munca cu norma intreaga sau cu timp partial, al carui nivel este sub nivelul salariului minim brut pe tara garantat in plata aprobat prin hotarare a Guvernului, venitul luat in calcul la determinarea bazei lunare de calcul al contributiei de asigurari sociale datorate de asociatia de proprietari, este salariul minim brut pe tara in vigoare in luna

pentru care se datoreaza contributia de asigurari sociale, corespunzator numarului zilelor lucratoare din luna in care contractul a fost activ.

Prevederile mentionate anterior nu se aplica asociatiei de proprietari, pe perioada in care salariatii acesteia se afla in una dintre urmatoarele situatii:

sunt elevi sau studenti, cu varsta pana la 26 de ani, aflati intr-o forma de scolarizare;

sunt ucenici, potrivit legii, in varsta de pana la 18 ani;

 1. c) sunt persoane cu dizabilitati carora prin lege li se recunoaste posibilitatea de a lucra mai putin de 8 ore pe zi;
 2. d) au calitatea de pensionari pentru limita de varsta in sistemul public de pensii, cu exceptia pensionarilor pentru limita de varstă care beneficiaza de pensii de serviciu in baza unor legi/statute speciale, precum si a celor care cumuleaza pensia pentru limita de vârsta din sistemul public de pensii cu pensia stabilita in unul dintre sistemele de pensii neintegrate sistemului public de pensii;
 3. e) realizeaza in cursul aceleiasi luni venituri din salarii sau asimilate salariilor in baza a doua sau mai multe contracte individuale de munca, iar baza lunara de calcul cumulata aferenta acestora este cel putin egala cu salariul minim brut pe tara.

(12) Art.140 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare – asa dupa cum a fost modificat prin Ordonanta Guvernului nr.4/2017 – in vigoare de la 01.08.2017.


3.2. Asociatia incheie contracte de prestari servicii

Daca persoana fizica prestatoare de servicii, cu care se incheie contractul in baza Codului civil, este persoana fizica autorizata sa desfasoare activitati independente sau exercita profesii libere (cu exceptia contractelor de valorificare a dreptului de proprietate intelectuala) si este inregistrata fiscal potrivit legislatiei in materie, asociatia de proprietari nu are obligatii de retinere la sursa nici a impozitului si nici a contributiilor sociale.

Documentul care atesta inregistrarea fiscala a persoanelor fizice care desfasoara activitati independente este (13):

 1. a) pentru comercianti, care se inregistreaza potrivit legii speciale la registrul comertului, certificatul de inregistrare eliberat de Oficiul National al Registrului Comertului, in care este inscris codul unic de inregistrare atribuit potrivit legii speciale(14);
 2. b) pentru persoanele fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere, cu exceptia celor prevazute la lit. a), certificatul de inregistrare fiscala in care este inscris codul de inregistrare fiscala atribuit de organul fiscal(15).

Daca persoana fizica prestatoare de servicii, cu care se incheie contractul in baza Codului civil, nu este persoana fizica autorizata, respectiv nu este inregistrata fiscal potrivit legislatiei in materie si care desfasoara activităti de productie, comert, prestari de servicii, profesii liberale, drepturi de proprietate intelectuala, fara a avea caracter de continuitate si pentru care nu sunt aplicabile prevederile cap. II “Venituri din activităti independente” din titlul IV al Codului fiscal, asociatia de proprietari calculeaza impozitul pe venitul achitat persoanelor respective, la momentul acordarii veniturilor prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului brut.

Impozitul astfel retinut se plateste la bugetul de stat pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care a fost retinut, si totodata asociatia de proprietari are obligatia ca, acest impozit mentionat anterior sa-l declare, în formularul 100(16) – “Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul de stat” precum si, anual, in formularul 205(17) – “Declaratie informativa privind impozitul retinut la sursa si castigurile/pierderile realizate, pe beneficiari de venit”.

3.3. Asociatia obtine venituri din activitati economice

Asociatiilor de proprietari constituite ca persoane juridice si asociatiilor de locatari recunoscute ca asociatii de proprietari nu le sunt aplicabile prevederile Titlului II – Impozitul pe profit(18), cu exceptia celor care obtin venituri din exploatarea proprietatii comune, potrivit legii.

Veniturile asociatiei de proprietari sunt veniturile obtinute din exploatarea proprietatii comune, si acestea apartin asociatiei de proprietari.


(13) Art.81 alin.(1) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare;

(14) Art.82 alin.(1) lit. b) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare.

(15) Art.82 alin.(1) lit. c) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare.

(16) Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 587/2016 din 1 februarie 2016 pentru aprobarea modelului si continutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor si taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa, PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL NR. 94 din 8 februarie 2016, cu modificarile si completarile ulterioare;

(17) Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 52/2012 pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare prevazute la Titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;

(18) Art.13 alin.(2) lit. k) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;


In cazul in care asociatiile de proprietari obtin venituri din activitati economice , acestea au obligatia de a se inregistra ca platitoare de impozit pe profit si de a depune, anual formularul 101 „Declaratie privind impozitul pe profit” respectiv de inscriere in vectorul fiscal a acestei obligatii prin depunerea formularului 010 “Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni/Declaratie de radiere pentru persoane juridice, asocieri si alte entitati fara personalitate juridica”, in termen de 15 zile de la data inceperii realizarii veniturilor.

Veniturile asociatiei de proprietari pot fi: venituri din inchirierea unor spatii aflate in proprietate comuna indiviza, a spatiilor pentru instalarea de reclame si pentru serviciul de televiziune prin cablu, firme luminoase, precum si alte venituri obtinute din orice sursa, in conditiile legii.

Veniturile asociatiei de proprietari pot fi venituri neimpozabile sau venituri impozabile.

Veniturile neimpozabile

Sunt considerate venituri neimpozabile(19) pentru asociatiile de proprietari constituite ca persoane juridice si asociatiile de locatari recunoscute ca asociatii de proprietari, veniturile obtinute si utilizate, in anul curent sau în anii urmatori, pentru imbunatatirea utilitatilor si a eficientei cladirii, pentru intretinerea si repararea proprietatii comune, potrivit legii.

Aceste venituri se constituie ca surse proprii ale asociatiei de proprietari, nu se platesc proprietarilor, nu pot fi folosite la constituirea sau la completarea fondului de rulment si nu pot fi folosite la plata facturilor emise de furnizorii de servicii publice de utilitati. Acest fond va fi depus in contul asociatiei de proprietari si nu va putea fi folosit decat cu acordul adunarii generale a asociatiei de proprietari, in conformitate cu bugetul de venituri si cheltuieli.

Veniturile impozabile

Daca veniturile asociatiei de proprietari, mentionate anterior, nu sunt utilizate in scopurile aratate mai sus, atunci asociatiei ii revine obligatia calcularii impozitul pe profitul realizat, conform evidentelor, in cota de 16% si virarii acestuia la bugetul de stat, pana la data de 25 februarie inclusiv a anului urmator.

* In situatia in care veniturile asociatiilor de proprietari sunt utilizate pentru achitarea facturilor de utilitati, fapt care are ca efect diminuarea cotelor de intretinere ce revin locatarilor, aceste sume, chiar daca nu au fost platite efectiv proprietarilor, reprezinta pentru acestia venituri din alte surse, care se impoziteaza prin aplicarea cotei de 16 % asupra venitului reprezentand valoarea diminuata a cotelor de intretinere. Totodata pentru sumele respective asociatia datoreaza impozit pe profit.

Impozitul pe venit calculat de catre asociatie reprezinta impozit final, iar proprietarii beneficiari ai venitului mentionat nu au obligatii declarative in legatura cu acesta.


(19 )Art.15 alin.(1) lit. c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile și completarile ulterioare.


Impozitul se plateste la bugetul de stat pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care a fost calculat si totodata asociatia de proprietari are obligatia ca, acest impozit mentionat anterior sa-l declare, in formularul 100(20) – “Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul de stat” precum si, anual, pana in ultima zi a lunii februarie inclusiv a anului curent pentru anul expirat, in formularul 205(21) – “Declaratie informativă privind impozitul retinut la sursa si castigurile/pierderile realizate, pe beneficiari de venit”.

3.4. Plata obligatiilor fiscale, mentionate in acest capitol, se va face la termenele prevazute de Codul fiscal sau de alte legi care le reglementeaza.

Astfel, obligatiile fiscale stabilite prin formularul 112 “Declaratia privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate”, au termen de plata la bugetul de stat pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei expirate/25 inclusiv a lunii urmatoare trimestrului –dupa caz.

In cazul obligatiilor de plata rezultate ca urmare a desfasurarii de catre asociatie a unor activitati economice, impozitul pe profit anual se va achita pana la data de 25 februarie inclusiv a anului urmator anului expirat.

 1. SANCTIUNI

4.1. Contraventii(22)

Se sanctioneaza

Ø * cu amenda de la 1.000 lei la 1.500 lei daca obligatiile fiscale sustrase la plata sunt de pana la 50.000 lei inclusiv,

Ø * cu amendă de la 4.000 lei la 6.000 lei, daca obligatiile fiscale sustrase la plata sunt cuprinse intre 50.000 lei si 100.000 lei inclusiv,

Ø * cu amenda de la 6.000 lei la 8.000 lei, daca obligatiile fiscale sustrase la plata sunt mai mari de 100.000 lei, urmatoarele contraventii:

– neretinerea, potrivit legii, de catre platitorii obligatiilor fiscale, a sumelor reprezentand impozite si contributii cu retinere la sursa;

– retinerea si nevarsarea in totalitate, de catre platitorii obligatiilor fiscale, a sumelor reprezentand impozite si contributii cu retinere la sursa;

Se sanctionează cu amenda contraventională de la 500 lei la 1.000 lei, urmatoarele contraventii:

– nedepunerea de catre contribuabil/platitor la termenele prevazute de lege a declaratiilor de inregistrare fiscala, de radiere a inregistrării fiscale sau de mentiuni;

– neindeplinirea de catre contribuabil/platitor la termen a obligatiilor de declarare prevazute de lege, a bunurilor si veniturilor impozabile sau, dupa caz, a impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor sume, precum si orice informatii in legatura cu impozitele, taxele, contributiile, bunurilesi veniturile impozabile, daca legea prevede declararea acestora.


(20) Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 587/2016 din 1 februarie 2016 pentru aprobarea modelului si continutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor si taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa, PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL NR. 94 din 8 februarie 2016, cu modificarile si completarile ulterioare;

(21) Ordinul presedintelui Agentiei Naționale de Administrare Fiscala nr. 52/2012 pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare prevazute la Titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;

(22) Art.336 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare.


 1. OBLIGATII DECLARATIVE ALE PERSONALULUI ANGAJAT IN CADRUL ASOCIATIILOR DE PROPRIETARI

Nu au obligatii declarative persoanele fizice care, in cadrul asociatiilor de proprietari, obtin:

– venituri din salarii;

– venituri asimilate salariilor;

– venituri in baza contractelor civile incheiate potrivit Codului Civil, cu persoane fizice neautorizate, mentionate in cuprinsul pct.3.2. in care impozitul s-a retinut la sursa de catre asociatie, fiind calculat prin aplicarea cotei de 16% la venitul brut.

Persoane fizice autorizate care obtin venituri in baza contractelor incheiate cu asociatiile de proprietari, au obligatia completarii si depunerii formularului 200(23) – “Declaratie privind veniturile realizate din Romania”, pana la data de 25 mai inclusiv a anului curent pentru veniturile realizate in anul precedent.

 1. CUM SE POT OBTINE INFORMATII SUPLIMENTARE?

Informatii detaliate se pot obtine la:

Ø* accesand pagina de internet, www.anaf.ro;

Ø* telefonic, la Biroul central asistenta telefonica a contribuabililor, la nr. 031.403.91.60;

Ø* birourile/compartimentele de asistenta pentru contribuabili din cadrul unitatilor fiscale teritoriale.

NOTA : Asociatiile de proprietari beneficiaza, in activitatea lor, de sprijin si indrumare din partea compartimentului specializat, organizat in acest scop, in cadrul Consiliilor locale ale municipiilor, oraselor, comunelor si ale sectoarelor municipiului Bucuresti, in conformitate cu dispozitiile art.52 alin.(2) din Legea nr.230/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari, cu modificarile si completarile ulterioare.

Modelul si continutul tuturor formularelor/declaratiilor mentionate in cuprinsul ghidului si/sau aplicatiile informatice ale acestora se gasesc pe pagina de internet a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, la urmatorul link:

https://www.anaf.ro/anaf/internet/ANAF/asistenta_contribuabili/toate_formularele_cu_explicatii/.


Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 52/2012 pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare prevazute la Titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.